Õppetöö

Valikained


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 02. - 06. september 2022 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 29. november 2022 

 

 

 


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 02. - 06. september 2022 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 29. november 2022 

 

 

 

Karjääriõpetus

Aine kestus: 12.10.2022 - 25.01.2023

Aine algab: 12.10.2022 - 14:00

Toimumispäevad: kolmapäev

Koolitaja: Kaja Kasak

Ruum: 116

Sihtgrupp: 12. klassid

Lühikirjeldus:

Tööturu hetkeolukord, tulevikutrendid. Hariduse ja tööturu vahelised seosed. Soorollid ja ametid. Elukutsete ja ametite liigitamine, kutsestandardid. Otsustamine ja seda mõjutavad tegurid. Õpimotivatsioon, elukestev õpe, omavastutus. Karjääriplaneerimine, karjääriinfo allikad, infootsimine. Karjäärinõustamine. Koostöö Tartumaa Rajaleidja karjäärinõustajatega ja Eesti Töötukassa Tartumaa osakonnaga. Kandideerimisdokumendid. Õppekäigud Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Sisekaitseakadeemiasse ja asutustesse.

Õpikud: Karjäärinõustamine Rajaleidja abiga