Õppetöö

Õppetöö korraldus


1) Nõo Reaalgümnaasiumi (NRG) õpilaskond moodustatakse konkursi ja vastuvõtutingimuste alusel. Vastuvõtutingimused kehtestab kooli pidaja (Haridus- ja Teadusministeerium). Õpilaste maksimaalne arv klassis on 36.

2) NRG-s toimub õpe perioodõppe vormis kursuste süsteemis. Õppeaastas on 35 õppenädalat, kokku vähemalt 175 õppepäeva, mis on jagatud 3 õppeperioodi (12. klassil on õppeaastas 185 õppepäeva, kuhu loetakse sisse ka eksamiperiood).

3) Õppeaastas on neli vaheaega ja suvevaheaeg. Kooliaasta alguse, vaheaegade arvu ja ajad otsustab õppenõukogu arvestades kehtivat seadusandlust.

4) Ühe ainekursuse maht on üldjuhul 22 65 kuni 70 minutilist õppetundi.

5) Õpilase maksimaalne kohustuslik õppekoormus  on gümnaasiumi jooksul  98 kursust, millele lisandub 3 tunnivälise tegevuse kursust.
68. ja 69. lennu õpilaste koormus on 96 kursust (s.h. 3 valikkursust)

6) Õppekorralduse põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis ainetunnina (loeng, seminar, praktikum), iseseisva tööna või väljaspool kooli ekskursiooni, õppekäigu või praktilise tegevusena.

7) Õppetunni pikkus on 65-70 minutit.

8) Ainetund võib toimuda rühmatunnina (õpilased ühest või ka mitmest klassist/lennust), ühe klassi tunnina või  paralleelklasside tunnina.

9) Rühmade moodustamisel lähtutakse õpilaste tasemest, kui see on vastavate ainesektsioonide ja kooli juhtkonna hinnangul otstarbekas ja tunniplaanis realiseeritav.

10) Igapäevase koolitöö ajalise korralduse põhialuseks on direktori poolt kinnitatud tunniplaan, millega on määratletud tundide arv ja järjekord õppepäevadel.

11) Õppekava toetavate tegevustena toimuvad õppekäigud ja praktikumid, kus osalemine on õpilasele kohustuslik. Samuti tuleb õpilastel osaleda kooli poolt korraldatud loengutel ja külastada vastavalt ainekavale kontserte, näitusi, muuseume.

12) Loetletud tegevustega seotud rahaliste kulude katmises osaleb ka õpilane/lapsevanem arvestades seadusandlust.

13) Kooli poolt määratud õppevahendite (näiteks töövihikud) soetamine on õpilasele/lapsevanemale kohustuslik.

14) NRG-s on kasutusel e-päevik, kuhu sisestatakse andmed õpilase kohta, kolme õppeaasta kursusehinded, kooliastme- ning eksamihinded. Õpilase koolist lahkumisel kantakse andmed elektroonilisse arhiivi.

15) Õpilane on kohustatud e-päevikut jälgima vähemalt üks kord tööpäeva jooksul ning täitma kõik õppeülesanded.

16) Lapsevanematel on soovitatav regulaarselt jälgida e-päevikut ja tegeleda oma lapse toetamisega. Kogu õpilasega seotud informatsioon, mis on suunatud  lapsevanemale, avaldatakse e-päevikus.  

17) NRG õpilased peavad täitma kõiki kehtestatud seadusi ja õigusakte.

18) NRG õpilaste õppe- ja kasvatustöö on tihedalt seotud kooli ühiselamuga. Õpilaste õigused ja kohustused ühiselamuga seoses on fikseeritud ühiselamu sisekorrareeglites ja muudes kooli dokumentides. 

19) NRG lõpetab õpilane, kes on läbinud vähemalt  98 kooli õppekavas sisalduvat kursust ja kelle kõik kooliastmehinded, uurimistöö/praktilise töö hinne  ja eksamihinded on positiivsed (riigieksami positiivse tulemuse alampiiri määrab Haridus-ja Teadusministeerium). 
68. ja 69. lend lõpetavad kooli, kui on läbitud vähemalt 96 kursust.

1) Nõo Reaalgümnaasiumi (NRG) õpilaskond moodustatakse konkursi ja vastuvõtutingimuste alusel. Vastuvõtutingimused kehtestab kooli pidaja (Haridus- ja Teadusministeerium). Õpilaste maksimaalne arv klassis on 36.

2) NRG-s toimub õpe perioodõppe vormis kursuste süsteemis. Õppeaastas on 35 õppenädalat, kokku vähemalt 175 õppepäeva, mis on jagatud 3 õppeperioodi (12. klassil on õppeaastas 185 õppepäeva, kuhu loetakse sisse ka eksamiperiood).

3) Õppeaastas on neli vaheaega ja suvevaheaeg. Kooliaasta alguse, vaheaegade arvu ja ajad otsustab õppenõukogu arvestades kehtivat seadusandlust.

4) Ühe ainekursuse maht on üldjuhul 22 65 kuni 70 minutilist õppetundi.

5) Õpilase maksimaalne kohustuslik õppekoormus  on gümnaasiumi jooksul  98 kursust, millele lisandub 3 tunnivälise tegevuse kursust.
68. ja 69. lennu õpilaste koormus on 96 kursust (s.h. 3 valikkursust)

6) Õppekorralduse põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis ainetunnina (loeng, seminar, praktikum), iseseisva tööna või väljaspool kooli ekskursiooni, õppekäigu või praktilise tegevusena.

7) Õppetunni pikkus on 65-70 minutit.

8) Ainetund võib toimuda rühmatunnina (õpilased ühest või ka mitmest klassist/lennust), ühe klassi tunnina või  paralleelklasside tunnina.

9) Rühmade moodustamisel lähtutakse õpilaste tasemest, kui see on vastavate ainesektsioonide ja kooli juhtkonna hinnangul otstarbekas ja tunniplaanis realiseeritav.

10) Igapäevase koolitöö ajalise korralduse põhialuseks on direktori poolt kinnitatud tunniplaan, millega on määratletud tundide arv ja järjekord õppepäevadel.

11) Õppekava toetavate tegevustena toimuvad õppekäigud ja praktikumid, kus osalemine on õpilasele kohustuslik. Samuti tuleb õpilastel osaleda kooli poolt korraldatud loengutel ja külastada vastavalt ainekavale kontserte, näitusi, muuseume.

12) Loetletud tegevustega seotud rahaliste kulude katmises osaleb ka õpilane/lapsevanem arvestades seadusandlust.

13) Kooli poolt määratud õppevahendite (näiteks töövihikud) soetamine on õpilasele/lapsevanemale kohustuslik.

14) NRG-s on kasutusel e-päevik, kuhu sisestatakse andmed õpilase kohta, kolme õppeaasta kursusehinded, kooliastme- ning eksamihinded. Õpilase koolist lahkumisel kantakse andmed elektroonilisse arhiivi.

15) Õpilane on kohustatud e-päevikut jälgima vähemalt üks kord tööpäeva jooksul ning täitma kõik õppeülesanded.

16) Lapsevanematel on soovitatav regulaarselt jälgida e-päevikut ja tegeleda oma lapse toetamisega. Kogu õpilasega seotud informatsioon, mis on suunatud  lapsevanemale, avaldatakse e-päevikus.  

17) NRG õpilased peavad täitma kõiki kehtestatud seadusi ja õigusakte.

18) NRG õpilaste õppe- ja kasvatustöö on tihedalt seotud kooli ühiselamuga. Õpilaste õigused ja kohustused ühiselamuga seoses on fikseeritud ühiselamu sisekorrareeglites ja muudes kooli dokumentides. 

19) NRG lõpetab õpilane, kes on läbinud vähemalt  98 kooli õppekavas sisalduvat kursust ja kelle kõik kooliastmehinded, uurimistöö/praktilise töö hinne  ja eksamihinded on positiivsed (riigieksami positiivse tulemuse alampiiri määrab Haridus-ja Teadusministeerium). 
68. ja 69. lend lõpetavad kooli, kui on läbitud vähemalt 96 kursust.