Tööturu hetkeolukord, tulevikutrendid. Hariduse ja tööturu vahelised seosed. Soorollid ja ametid. Elukutsete ja ametite liigitamine, kutsestandardid. Otsustamine ja seda mõjutavad tegurid. Õpimotivatsioon, elukestev õpe, omavastutus. Karjääriplaneerimine, karjääriinfo allikad, infootsimine. Karjäärinõustamine. Koostöö Tartumaa Rajaleidja karjäärinõustajatega ja Eesti Töötukassa Tartumaa osakonnaga. Kandideerimisdokumendid. Õppekäigud Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Sisekaitseakadeemiasse ja asutustesse.

Language
Estonian
Kontaktid: 
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Length: 
Wednesday, October 12, 2022 to Wednesday, January 25, 2023
Start : 
Wednesday, October 12, 2022 - 14:00
Days it takes place: 
kolmapäev
Instructor: 
Kaja Kasak
Room: 
116
Target group: 
12. klassid