Tööturu hetkeolukord, tulevikutrendid. Hariduse ja tööturu vahelised seosed. Soorollid ja ametid. Elukutsete ja ametite liigitamine, kutsestandardid. Otsustamine ja seda mõjutavad tegurid. Õpimotivatsioon, elukestev õpe, omavastutus. Karjääriplaneerimine, karjääriinfo allikad, infootsimine. Karjäärinõustamine. Koostöö Tartumaa Rajaleidja karjäärinõustajatega ja Eesti Töötukassa Tartumaa osakonnaga. Kandideerimisdokumendid. Õppekäigud Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Sisekaitseakadeemiasse ja asutustesse.

Language
Estonian
Kontaktid: 
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Length: 
Friday, October 9, 2020 to Friday, January 22, 2021
Start : 
Friday, October 9, 2020 - 13:00
Days it takes place: 
Reede/ Teisipäev
Instructor: 
Kaja Kasak
Room: 
116
Target group: 
12. klassid